PNR.LT

Duomenų sauga:

  Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jeigu yra:
  • teisinis pagrindas;
  • teisėtas tikslas;
  • duomenų apimtis adekvati siekiamiems tikslams.
  Siekiant užtikrinti duomenų subjekto teisių įgyvendinimą ir duomenų saugą nustatomi šie principai:
  • Saugus duomenų tvarkymas
  • Skaidrus duomenų tvarkymas
  • Apribotas duomenų tvarkymas, paskirti už duomenų tvarkymą atsakingi asmenis
  • Paskirta už PNR duomenų apsaugą atsakingą nepriklausomą priežiūros institucija
  • Papildomai neribojamas duomenų subjekto teisių įgyvendinimas
  • Duomenų anonimizavimasi
  • Konkretus duomenų saugojimo terminas
  Duomenų subjekto teisės:
  • Žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi
  • Reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys
  Duomenų valdytojas įgyvendins tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenims nuo:
  • Atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo
  • Pakeitimo
  • Atskleidimo
  • Taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo