PNR.LT

Apie projektą:

Projekto pavadinimas: Keleivių duomenų įrašų (toliau – PNR) sistemos sukūrimas Lietuvoje.

Projekto tikslas: pasiruošti įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl PNR panaudojimo teroristinių ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo įgyvendinimui, kai direktyva bus priimta.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

  1. Teisinės bazė: ES ir nacionalinės teisės analizė, įstatymų pakeitimų, projektų parengimas ir priėmimas.
  2. PNR sistemos veiklos modelio sukūrimas: procesų poreikio analizė, teisinis reguliavimas, pažintis su kitų valstybių patirtimi, PNR padalinio veikimo simuliacija.
  3. PNR sistemos sukūrimas: PNR duomenų ir jų tvarkymo analizė, sukūrimas, įgyvendinimas, pažintis su kitų valstybių patirtimi.
  4. Pareigūnų praktiniai mokymai: mokymų organizavimas.
  5. Ateities strategija (naudojimo, palaikymo, vystymosi ir tvarumo): vykdomos politikos ir strategijų struktūros analizė ir vystymas, naudojimo, palaikymo, raidos ir tvarumo strategijų kūrimas.
  6. Viešinimas: konferencijos, informaciniai pranešimai, Projekto rezultatų perdavimas Latvijai.

Projekto trukmė: 24 mėn. (2014.01 – 2016.01)

Projekto biudžetas: 1 054 833 EUR

Partneriai: Lietuvos policija, LR vidaus reikalų ministerija (toliau - VRM), Mykolo Romerio universitetas (toliau - MRU), Informatikos ir ryšių departamentas prie LR VRM (toliau – IRD), Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM (toliau - VSAT), Civilinės aviacijos administracija (toliau – CAA).

Dalyvių skaičius: 55


Projekto veiklos:

  1. 2 konferencijos.
  2. Pažintiniai vizitai į Čekiją, Italiją, Jungtinę karalystė, JAV, Kanada, Jungtinę karalystę, Italiją ir Prancūziją.
  3. Mokymai: apmokyti 300 asmenų.
  4. Patirties pasidalijimas su Latvijos pareigūnais.
  5. Informaciniai pranešimai spaudai – 2 kartus per metus.

Projekto administravimas:

 • Administratorius - Lietuvos policija (Policijos departamentas).
 • Tarpinstitucinė priežiūros grupė – 5 asmenys.
 • Įgyvendinimo grupės sudėtis:
  • 1) Projekto vadovas;
   2) 1 – asis ir 2 – asis projekto vadovo asistentai;
   3) Projekto finansų valdytojas ir jo asistentas;
   4) Projekto koordinatorė;
   5) Projekto finansų valdytojas;
   6) Projekto renginių koordinatorius;
   7) Projekto komponentų vadovai.

Pagrindinė informacija apie PNR direktyvos svarstymo eigą

 • Teisėkūros iniciatyva
 • 2011 m. vasario 3 d. EK pateiktas pasiūlymas dėl EP ir ES Tarybos direktyvos dėl keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn tikslais, įpareigojant oro vežėjus pateikti į ES valstybes nares atvykstančių arba iš ES išvykstančių keleivių duomenis užtikrinant asmens duomenų apsaugos lygį.
 • 2011 m. balandžio mėnesį ES Tarybos posėdyje, o vėliau darbo grupėje GENVAL buvo rengiamos diskusijos, ar į direktyvos taikymo sritį reikia įtraukti ES vidaus skrydžius.
 • 2012 m. darbo grupėje GENVAL nutarta:
  • Nustatyti vežėjų pateiktų į ES valstybes nares atvykstančių arba iš ES išvykstančių keleivių duomenų 5 metų saugojimo laikotarpį, iš kurių pirmus 2 metus būtų galima susipažinti su visais duomenimis, po ko keleivių duomenys būtų anonimizuojami, o jų atskleidimui būtų taikomos griežtos sąlygos.
  • o Valstybės narės gali rinkti ES vidaus skrydžių PNR duomenis, kuriuos ji mano esant būtinus sunkių ar teroristinių nusikaltimų tyrimui ar prevencijai užtikrinti.
 • Lietuva dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl PNR panaudojimo teroristinių ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo, baudžiamojo persekiojimo įgyvendinimui priėmimo vykdys bendro pobūdžio nuomonių apsikeitimus dėl vidaus skrydžių, duomenų saugojimo terminų ir taikymo apimties.
 • Vykdoma vieša komunikacija apie PNR mechanizmo svarbą.
 • Airija pateikusi pildymo formas, informacijos apie praktinio PNR instrumento panaudojimo naudos duomenų rinkimą, kurie bus teikiami viešai.
 • Sudaryti ES susitarimai su Kanada, Australija ir JAV, kurių pagrindu ES oro vežėjų sukaupti PNR duomenys gali būti perduodami šioms šalims ir naudojami jų kompetentingų institucijų.